Thêm user trên Windows Server 2022

Giao diện CLI PowerShell:

[1]Chạy PowerShell với Đặc quyền quản trị và Định cấu hình như sau.
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# for example, add [Serverworld] user
# [P@ssw0rd01] ⇒ the password you set (replace it you like)
# [PasswordNeverExpires] ⇒ set password never expire(if set default expiration, do not specify this option)
PS C:\Users\Administrator> New-LocalUser -Name "CongMinh" `
-FullName "Server World" `
-Description "Administrator of this Computer" `
-Password (ConvertTo-SecureString -AsPlainText "P@ssw0rd01" -Force) `
-PasswordNeverExpires `
-AccountNeverExpires 

Name    Enabled Description
----    ------- -----------
CongMinh True  Administrator of this Computer

# if grant privilege to the user, add it to [Administrators] group
PS C:\Users\Administrator> Add-LocalGroupMember -Group "Administrators" -Member "CongMinh" 

# verify
PS C:\Users\Administrator> Get-LocalUser -Name CongMinh 

Name    Enabled Description
----    ------- -----------
Serverworld True  Administrator of this Computer

PS C:\Users\Administrator> Get-LocalGroupMember -Group "Administrators" 

ObjectClass Name             PrincipalSource
----------- ----             ---------------
User    WIN-PA24S3GQ6G3\Administrator Local
User    WIN-PA24S3GQ6G3\CongMinh   Local

# if remove an user, do like follows
PS C:\Users\Administrator> Remove-LocalUser -Name "CongMinh" 

Giao diện người dùng đồ họa GUI:

Trên cấu hình GUI, thiết lập như sau.

[2]Chạy [Trình quản lý máy chủ] và mở [Công cụ] – [Quản lý máy tính].
[3]Nhấp chuột phải vào [Người dùng] trong [Người dùng cục bộ và nhóm] trên ngăn bên trái và chọn [Người dùng mới].
[4]Nhập Tên người dùng và Mật khẩu cho người dùng mới và nhấp vào nút [Tạo]. Các intem khác là tùy chọn để đặt.
[5]Sau khi tạo thành công, Người dùng mới được hiển thị trên danh sách như sau.
[6]Nếu bạn muốn đặt quyền riêng tư quản trị cho người dùng mới,
hãy nhấp chuột phải vào người dùng và mở [Thuộc tính].
[7]Di chuyển đến tab [Thành viên của] và nhấp vào nút [Thêm].
[8]Chỉ định nhóm [Quản trị viên] như sau.
[9]Đảm bảo rằng nhóm [Quản trị viên] đã được thêm vào danh sách và nhấp vào nút [OK] để hoàn tất cài đặt.
[10]Trong thuộc tính nhóm [Quản trị viên], người dùng đã được thêm vào.

Đề xuất cho bạn

Về tác giả: Vương Công Minh

Cậu IT Minh năm nay mới 18 tủi thôi hiện đang là 1 Freelancer dạo. Sở Thích: Ăn Uống, Du Lịch, Khám Phá Công Nghệ, Thiết Kế Website, Webmaster, Làm SEO, SysAdmin,... tất cả mọi thứ liên quan đến công nghệ. Phương châm sống là không tin vào những thứ làm giàu nhanh. Chỉ tin vào việc học tập và làm việc chăm chỉ, thêm giá trị, thêm kiến thức, ứng dụng công nghệ, tăng cường ngoại giao và phục vụ nhiều người mới là con đường đúng đắn nhất để làm giàu thành công.

Để lại bình luận tại đây nhé: