Thêm user trên Windows Server 2022

Giao diện CLI PowerShell:

[1]Chạy PowerShell với Đặc quyền quản trị và Định cấu hình như sau.
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# for example, add [Serverworld] user
# [P@ssw0rd01] ⇒ the password you set (replace it you like)
# [PasswordNeverExpires] ⇒ set password never expire(if set default expiration, do not specify this option)
PS C:\Users\Administrator> New-LocalUser -Name "CongMinh" `
-FullName "Server World" `
-Description "Administrator of this Computer" `
-Password (ConvertTo-SecureString -AsPlainText "P@ssw0rd01" -Force) `
-PasswordNeverExpires `
-AccountNeverExpires 

Name    Enabled Description
----    ------- -----------
CongMinh True  Administrator of this Computer

# if grant privilege to the user, add it to [Administrators] group
PS C:\Users\Administrator> Add-LocalGroupMember -Group "Administrators" -Member "CongMinh" 

# verify
PS C:\Users\Administrator> Get-LocalUser -Name CongMinh 

Name    Enabled Description
----    ------- -----------
Serverworld True  Administrator of this Computer

PS C:\Users\Administrator> Get-LocalGroupMember -Group "Administrators" 

ObjectClass Name             PrincipalSource
----------- ----             ---------------
User    WIN-PA24S3GQ6G3\Administrator Local
User    WIN-PA24S3GQ6G3\CongMinh   Local

# if remove an user, do like follows
PS C:\Users\Administrator> Remove-LocalUser -Name "CongMinh" 

Giao diện người dùng đồ họa GUI:

Trên cấu hình GUI, thiết lập như sau.

[2]Chạy [Trình quản lý máy chủ] và mở [Công cụ] – [Quản lý máy tính].
[3]Nhấp chuột phải vào [Người dùng] trong [Người dùng cục bộ và nhóm] trên ngăn bên trái và chọn [Người dùng mới].
[4]Nhập Tên người dùng và Mật khẩu cho người dùng mới và nhấp vào nút [Tạo]. Các intem khác là tùy chọn để đặt.
[5]Sau khi tạo thành công, Người dùng mới được hiển thị trên danh sách như sau.
[6]Nếu bạn muốn đặt quyền riêng tư quản trị cho người dùng mới,
hãy nhấp chuột phải vào người dùng và mở [Thuộc tính].
[7]Di chuyển đến tab [Thành viên của] và nhấp vào nút [Thêm].
[8]Chỉ định nhóm [Quản trị viên] như sau.
[9]Đảm bảo rằng nhóm [Quản trị viên] đã được thêm vào danh sách và nhấp vào nút [OK] để hoàn tất cài đặt.
[10]Trong thuộc tính nhóm [Quản trị viên], người dùng đã được thêm vào.

Đề xuất cho bạn

Về tác giả: Vương Công Minh

Nếu bạn đang cần Hosting Wordpress nhanh và mạnh. Tôi khuyến nghị bạn tham khảo Bnix.vn - Nhà cung cấp Hosting/VPS/Server Chuyên Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam. Đây là nhà cung cấp đang cung cấp hạ tầng để vận hành ICare24H. Bạn có thể trực tiếp trải nghiệm tốc độ Hosting trên trang web Icare24H và đừng quên dùng mã giảm giá ICARE24H để được giảm giá lên đến 49% cho tất cả các dịch vụ nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *