Thiết lập Synology NFS cho kho dữ liệu Proxmox Backup Server

1. On the Synology open the Control Panel then click on Shared Folder.2. Click on Create and select Create Shared Folder.3. Enter a share name (e.g. pbs). Disable recycle bin, if you wish.4. Skip folder encryption.5. Enable checksum. Do NOT enable file compression.... Xem thêm »

Hướng dẫn cài đặt docker trên Ubuntu 18.04

Docker là một công cụ hữu ích cho việc triển khai các ứng dụng trong môi trường container. Container giúp bạn tách biệt các ứng dụng của mình khỏi nhau và từ... Xem thêm »

Hướng dẫn cài đặt docker trên Ubuntu 20.04

Docker là một nền tảng phần mềm cho phép bạn xây dựng, chạy và quản lý các ứng dụng trong các môi trường ảo hóa được gọi là container. Các container này... Xem thêm »

Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04

Mục đích của hướng dẫn này là giúp bạn hiểu cách cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04. Docker là một công cụ hữu ích cho việc chạy phần mềm trong một container.... Xem thêm »

Hướng dẫn cài đặt Docker trên Almalinux 8/9

Docker là một nền tảng phần mềm cho phép bạn xây dựng, triển khai và quản lý các ứng dụng trong các vùng chứa. Điều này có nghĩa là bạn có thể... Xem thêm »