Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04

Mục đích của hướng dẫn này là giúp bạn hiểu cách cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04. Docker là một công cụ hữu ích cho việc chạy phần mềm trong một container. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải lo lắng về việc phần mềm có hoạt động tốt trên hệ điều hành của bạn hay không, hay có xung đột với các phụ thuộc khác hay không, vì phần mềm chứa sẽ hoạt động như nhau trên bất kỳ hệ thống nào.

Để cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04, bạn chỉ cần thực hiện một số bước đơn giản. Đầu tiên, bạn cần cập nhật danh sách gói của hệ thống bằng lệnh sau:

sudo apt update

Bạn cần gỡ các gói xung đột với docker bằng lệnh sau:

for pkg in docker.io docker-doc docker-compose podman-docker containerd runc; do sudo apt-get remove $pkg; done

Sau đó, bạn cần cài đặt một số gói bắt buộc để cho phép apt sử dụng gói qua HTTPS:

sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg

Thêm khóa GPG chính thức của Docker:

sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg

sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg

Tiếp theo, bạn cần thêm kho lưu trữ chính thức của Docker vào hệ thống bằng lệnh sau:

echo \
  "deb [arch="$(dpkg --print-architecture)" signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  "$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")" stable" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

Cuối cùng, bạn có thể cài đặt Docker CE (Community Edition) bằng lệnh sau:

sudo apt update
sudo apt-get -y install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

Sau khi cài đặt xong, bạn có thể kiểm tra phiên bản của Docker bằng lệnh sau:

docker --version

Bây giờ, bạn đã sẵn sàng để sử dụng Docker để cài đặt các gói phần mềm. Bạn có thể tìm kiếm các gói phần mềm có sẵn trên Docker Hub, hoặc tạo ra các gói phần mềm của riêng bạn. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Docker, bạn có thể tham khảo tài liệu chính thức của Docker tại https://docs.docker.com/.

Chúc bạn thành công!

Đề xuất cho bạn

Về tác giả: Vương Công Minh

Nếu bạn đang cần Hosting Wordpress nhanh và mạnh. Tôi khuyến nghị bạn tham khảo Bnix.vn - Nhà cung cấp Hosting/VPS/Server Chuyên Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam. Đây là nhà cung cấp đang cung cấp hạ tầng để vận hành ICare24H. Bạn có thể trực tiếp trải nghiệm tốc độ Hosting trên trang web Icare24H và đừng quên dùng mã giảm giá ICARE24H để được giảm giá lên đến 49% cho tất cả các dịch vụ nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *