Cài đặt Redis Mainline trên Ubuntu 18.04 và 20.04

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước cài đặt Redis Server phiên bản Mainline mới nhất trên Ubuntu 18.04 và 20.04.

Redis là một kho lưu trữ cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ nguồn mở. Redis có thể được sử dụng như một máy chủ cơ sở dữ liệu, như một nhà môi giới thông báo hoặc để lưu dữ liệu vào bộ nhớ đệm để truy xuất nhanh hơn.

Cấu trúc dữ liệu được Redis hỗ trợ là:

 • Hashes
 • sets with range queries
 • Strings
 • sorted lists
 • Hyperloglogs
 • Bitmaps
 • Geospatial indexes e.t.c

Cài đặt Redis Mainline trên Ubuntu 20.04 | 18.04

Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét cách cài đặt phiên bản Redis mới nhất trên Ubuntu 18.04 và 20.04.

Bước 1: Cập nhật danh sách gói máy chủ của bạn

Hãy đảm bảo rằng bạn đang ở root hoặc đã lên su trên hệ thống. Đảm bảo hệ thống của bạn được cập nhật trước khi cài đặt Redis

apt update

Bước 2: Cài đặt Redis Mainline trên Ubuntu 20.04 | 18.04

Sử dụng kho lưu trữ PPA do Redis Development duy trì. Sử dụng PPA sẽ giúp bạn có phiên bản mới nhất của Redis so với Repository mặc định của hệ điều hành.

add-apt-repository ppa:redislabs/redis
apt update
apt install -y redis

Nếu bạn không có add-apt-repository lệnh trên hệ thống của mình, hãy chạy cặp lệnh sau:

apt update
apt -y install software-properties-common dirmngr apt-transport-https lsb-release ca-certificates

Nếu bạn đang sử dụng Redis từ Repository mặc định của hệ thống. Hãy dùng cặp lệnh sau:

add-apt-repository ppa:redislabs/redis
apt update
dpkg --configure -a
apt upgrade -y

Xác nhận phiên bản Máy chủ Redis:

redis-server -v
Redis server v=6.2.6 sha=00000000:0 malloc=jemalloc-5.1.0 bits=64 build=9c9e426e2f96cc51

Bước 3: Khởi động dịch vụ Redis trên Ubuntu 20.04 | 18.04

Theo mặc định, dịch vụ Redis sẽ được khởi động sau khi cài đặt. Nhưng bạn có thể khởi động và kích hoạt dịch vụ khởi động khi khởi động theo cách thủ công bằng lệnh:

sudo systemctl enable --now redis-server

Bạn có thể xem cổng và IP được sử dụng bởi dịch vụ Redis bằng  sslệnh:

ss -tunelp | grep 6379 
tcp LISTEN 0 128 127.0.0.1:6379 127.0.0.1:* uid:112 ino:52652 sk:40 <->

Bước 4: Kiểm tra kết nối với Máy chủ Redis

Xác nhận rằng bạn có thể kết nối với redis cục bộ:

redis-cli
127.0.0.1:6379>

Kiểm tra thông tin redis.

127.0.0.1:6379> INFO

Điều này sẽ xuất ra một danh sách dài các dữ liệu. Bạn có thể giới hạn đầu ra bằng cách chuyển Phần làm đối số. Ví dụ

127.0.0.1:6379> INFO Server
# Server
 Server
redis_version:5.0.3
redis_git_sha1:00000000
redis_git_dirty:0
redis_build_id:45d60903d31a0894
redis_mode:standalone
os:Linux 4.15.0-38-generic x86_64
arch_bits:64
multiplexing_api:epoll
atomicvar_api:atomic-builtin
gcc_version:7.3.0
process_id:10469
run_id:1630ad8b0bb9b8b8f811aac4aa7cae1fee51951d
tcp_port:6379
uptime_in_seconds:290
uptime_in_days:0
hz:10
configured_hz:10
lru_clock:2061779
executable:/usr/bin/redis-server
config_file:/etc/redis/redis.conf

Bước 5: Bật tính năng Public cho Dịch vụ Redis để xài trên máy chủ khác (tùy chọn)

Để các máy khách mạng kết nối với máy chủ Redis của bạn, nó cần dịch vụ lắng nghe trên Địa chỉ IP mạng.

Mở tệp  /etc/redis/redis.conf bằng trình soạn thảo văn bản yêu thích của bạn

sudo vim /etc/redis/redis.conf

Sau đó thay đổi dòng   bind 127.0.0.1 thành bên dưới:

bind 0.0.0.0

Khởi động lại dịch vụ redis sau khi thực hiện thay đổi:

sudo systemctl restart redis-server

Định cấu hình Xác thực Redis – (Tùy chọn nhưng được khuyến nghị)

Định cấu hình Xác thực Redis cho các máy khách yêu cầu  AUTH <PASSWORD> trước khi xử lý bất kỳ lệnh nào khác.

requirepass <AuthPassword>

Thí dụ:

requirepass icare24hstrongpassword

Bước 6: Thực hiện đo điểm chuẩn của Redis

Chạy điểm chuẩn với  15 các kết nối song song, cho tổng số  10k yêu cầu, dựa trên redis cục bộ để kiểm tra hiệu suất của nó.

redis-benchmark -h 127.0.0.1 -p 6379 -n 10000 -c 15

====== LRANGE_500 (first 450 elements) ======
 10000 requests completed in 0.62 seconds
 15 parallel clients
 3 bytes payload
 keep alive: 1

99.66% <= 1 milliseconds
100.00% <= 1 milliseconds
16129.03 requests per second

====== LRANGE_600 (first 600 elements) ======
 10000 requests completed in 0.81 seconds
 15 parallel clients
 3 bytes payload
 keep alive: 1

99.66% <= 1 milliseconds
99.93% <= 2 milliseconds
99.97% <= 3 milliseconds
100.00% <= 3 milliseconds
12345.68 requests per second

====== MSET (10 keys) ======
 10000 requests completed in 0.09 seconds
 15 parallel clients
 3 bytes payload
 keep alive: 1

100.00% <= 0 milliseconds
111111.11 requests per second

Để có thêm các tùy chọn và ví dụ, hãy sử dụng:

redis-benchmark --help

Bạn đã cài đặt thành công Redis trên Máy chủ hoặc Máy trạm Ubuntu 20.04 | 18.04.

Đề xuất cho bạn

Về tác giả: Vương Công Minh

Nếu bạn đang cần Hosting Wordpress nhanh và mạnh. Tôi khuyến nghị bạn tham khảo Bnix.vn - Nhà cung cấp Hosting/VPS/Server Chuyên Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam. Đây là nhà cung cấp đang cung cấp hạ tầng để vận hành ICare24H. Bạn có thể trực tiếp trải nghiệm tốc độ Hosting trên trang web Icare24H và đừng quên dùng mã giảm giá ICARE24H để được giảm giá lên đến 49% cho tất cả các dịch vụ nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *