Gzip các nội dung tĩnh với FastPanel

Để quản lý quá trình xử lý nội dung tĩnh: Chuyển đến thẻ trang web Chọn phần “Cài đặt” Mở menu “Nội dung tĩnh” Trong menu này, bạn có thể quản lý... Xem thêm »