Tạo tiến trình sao lưu sử dụng Dropbox FastPanel

FASTPANEL ® hỗ trợ tạo các bản sao lưu bằng cách sử dụng các giao thức khác nhau (SCP và FTP) và hỗ trợ lưu trữ đám mây Dropbox. Tạo tài khoản dự phòng... Xem thêm »