Kích thước của cơ sở dữ liệu MySQL/MariaDB được hiển thị là 0MB trong cPanel

Đôi khi, khi bạn đăng nhập vào cPanel, bạn sẽ thấy cơ sở dữ liệu MySQL không trống hiển thị 0MB làm kích thước của nó. Những cơ sở dữ liệu đó... Xem thêm »